Všeobecná pravidla věrnostního programu a zákaznické karty Primátor

Aktualizace znění 1. 8. 2021

I.

Principy věrnostního programu

Tato Všeobecná pravidla Věrnostního programu a Zákaznické karty PRIMÁTOR (dále jen „Všeobecná pravidla“) upravují podmínky pro účast ve věrnostním programu, jehož cílem je poskytovat zákazníkům slevu nebo věcné odměny na základě uskutečněných nákupů (dále jen „Věrnostní program“), a který je určen pro zákazníky prodejny a skladu PRIMÁTOR DISTRIBUCE s.r.o. společnosti PRIMÁTOR DISTRIBUCE s.r.o., IČO: 27337201, DIČ: CZ27337201, Dobrošovská 130, 547 40 Náchod, zapsané v obchodním rejstříku: spisová značka: C 26241 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Společnost“).

II.

Podmínky a vznik členství ve Věrnostním programu

Členem Věrnostního programu a držitelem Zákaznické karty PRIMÁTOR (dále jen Karta“) se může stát fyzická osoba starší 18 let, která řádně vyplní a odevzdá přihlášku do Věrnostního programu; udělí Společnosti PRIMÁTOR souhlas se zpracováním osobních údajů. Členství vzniká předáním bezchybně vyplněné přihlášky Společnosti. Členství je bezplatné. Na členství není právní nárok a každá osoba může být členem pouze jedenkrát v určitý okamžik, resp. může být držitelem pouze jedné Karty. Členy Programu se mohou stát i zaměstnanci Společnosti a společnosti PRIMÁTOR a.s.

III.

Ochrana osobních údajů

Fyzické osoby, které mají zájem stát se členy Věrnostního programu, udělují Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, a to pro účely vedení evidence členství ve Věrnostním programu, evidence spojené s vydáním Karty a práv spojených s členstvím ve Věrnostním programu a práv spojených s držbou Karty a jejich uplatněním pro získání výhod členství ve Věrnostním programu.  Tento souhlas použije společnost výlučně pro uvedený účel, a to v rozsahu osobních údajů nezbytně nutných pro uvedený účel.  Těmito nezbytnými osobními údaji jsou: Jméno, příjmení, rok narození, korespondenční adresa a emailová adresa.

Tento souhlas je výslovný, informovaný, svobodný a dobrovolný, a je předmětem samostatné listiny, která tvoří nedílnou součást přihlášky do Věrnostního programu. Společnost nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených zákazníkem v přihlášce.

Člen Věrnostního programu je ve výše uvedeném souhlasu se zpracováním osobních údajů mj. poučen o svých právech podle čl. 15-20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „GDPR“). Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, právním základem pro účely zasílání informací a obchodních sdělení je čl.  6 odst. 1 písm. f) GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen pro uvedený účel na dobu členství ve Věrnostním programu, nejdéle však na dobu 5 let. Společnost upozorní člena na uplynutí doby souhlasu ke zpracování osobních údajů nejméně 1 měsíc před uplynutím této doby s přiměřenými pokyny k obnovení souhlasu člena se zpracováním osobních údajů na další dobu.  Společnost při tom upozorní člena na následky neobnovení tohoto souhlasu, tedy na možný zánik členství ve Věrnostním programu.

Člen Věrnostního programu má právo požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek dle čl. 20 GDPR. Dále má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Člen Věrnostního programu je v souhlasu se zpracováním osobních údajů rovněž poučen, že může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením doručeným na adresu sídla Společnosti nebo na elektronické adrese prodejna@primator.cz. V záležitostech ochrany osobních údajů se můžete obracet na pověřenou osobu za Společnost a to: gdpr@primator.cz

V případě, že bude člen Věrnostního programu nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může se se svou stížností obrátit na Společnost nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

IV.

Karta a podmínky jejího použití

Kartu vydá Společnost členu Věrnostního programu po odevzdání bezchybně vyplněné přihlášky. Přihlášku lze vyplnit a odeslat elektronicky na stránkách www.iloveprimator.cz nebo vyplnit a odevzdat písemně na prodejnách Společnosti. Karta bude připravena k vyzvednutí na prodejnách Společnosti. O tom, že je karta připravena k vyzvednutí, bude člen informován emailem.  Na vyžádání lze kartu zaslat poštou na korespondenční adresu v České republice.

Podmínky pro čerpání výhod členství ve Věrnostním programu jsou následující:

 • Kartu je nutné předložit při nákupu, a to před zahájením načítání zboží do prodejního systému Společnosti;
 • bez Karty nelze uplatnit slevu na nákup nebo započítat nákup do objemu nákupů pro dosažení vyšší slevy nebo věcné odměny;
 • Kartu lze uplatnit na nákup láhvového a sudového piva, piva v plechovkách, láhvových a sudových limonád zn. PRIMÁTOR, dárkových balení, případně na nákup jiných výrobků zn. PRIMÁTOR specifikovaných v akcích vyhlášených podle čl. V.  těchto Všeobecných pravidel (dále jen „Aktuální nabídka slev a odměn“).
 • Kartu lze rovněž uplatnit na jakoukoli jinou slevu, tedy na konkrétní výrobek, který je označen slovy „SLEVA“, „AKCE“, „PROMO akce“ nebo „VÝPRODEJ“;
 • Kartu nelze uplatnit na nákup propagačního materiálu a reklamních předmětů;
 • Kartu nelze použít na nákup zpětně nebo dodatečně po uskutečnění nákupu;
 • Příslušné slevy lze poskytnout pouze při platbě v hotovosti nebo platební kartou;
 • Příslušné slevy se poskytují vždy z maloobchodních cen zboží aktuálních v den nákupu;
 • Věcné odměny lze poskytnout pouze po splnění podmínek pro čerpání věcné odměny dle  Aktuální nabídky slev a odměn.
 • Kartu lze použít výlučně k nákupům na dvou místech: na prodejně Společnosti, která se nachází na adrese Dobrošovská 130, 547 40 Náchod a na maloobchodní prodejně PRIMÁTOR DISTRIBUCE s.r.o. Vysokov 207, 549 12 Vysokov.

Karta je majetkem Společnosti. V případě její ztráty nebo odcizení je člen Věrnostního programu povinen tuto skutečnost ohlásit na výše uvedené provozovně nebo na elektronickou adresu prodejna@primator.cz.

Karta je přenosná; mohou ji využívat rodinní příslušníci člena Věrnostního programu.

V. 

Pravidla a podmínky pro uplatnění slevy a vyhlašování akcí vydáváním Aktuální nabídky slev a odměn.

1. Vyhlášení podmínek práva na slevy

Společnost bude vyhlašovat v rámci Věrnostního programu podmínky získání slev na nákup výrobků zn. PRIMÁTOR. Za tímto účelem Společnost upraví na určité období okruh produktů, za jejichž nákup bude poskytnuta sleva, výši základní slevy, zásady přepočtu bodů pro doplňkové slevy, období, ve kterém se nově započítává množství nasbíraných bodů, výši doplňkové slevy a další pravidla výpočtu. Tyto podmínky bude společnost vydávat a publikovat v Aktuální nabídce slev a odměn.

2. Vyhlášení akcí Věrnostního programu

Společnost bude vyhlašovat v rámci Věrnostního programu další akce za účelem získání věcných odměn za nákup některých výrobků zn. PRIMÁTOR nebo jiných výhod. Za účelem tohoto vyhlášení akcí bude společnost vydávat a publikovat Aktuální nabídku slev a odměn. V této nabídce společnost zejména stanoví období pro které akce platí, na nákup jakých výrobků se vztahuje, způsob, jakým budou výhody akce prokazovány (např. sběr samolepek apod.), podmínky získání věcných cen a jiných výhod apod.

VI.

 

Slosování o věcné ceny

Od 1. 7. 2020 bude vždy do 5. pracovního dne v měsíci vylosován výherce. Do slosování jsou zařazeny všechny věrnostní karty, na kterých byl uskutečněn nákup za slosovací období, bez jakékoliv podmínky množství či balení produktu.  Slosování provede pověřený zaměstnanec Společnosti za účasti 2 svědků určených Společností. O provedeném slosování se vyhotoví zápis.  Výpis ze zápisu o slosování bez uvedení osobních údajů bude zveřejněn vždy na webových stránkách www.iloveprimator.cz.

Společnost zveřejní na webových stránkách www.iloveprimator.cz.  vždy na počátku měsíce seznam a počet cen, které budou slosovány a datum slosování. Těmito věcnými cenami budou zejména výrobky zn. PRIMÁTOR, dále reklamní předměty Společnosti. Počet výherců pro každý měsíc stanovuje Společnost. Do slosování budou vždy zařazeni všichni členové Věrnostního programu, kteří alespoň jedenkrát v předcházejícím měsíci využili věrnostní kartu u Společnosti.

Výherce bude o výhře informován emailem na elektronickou adresu uvedenou v jeho přihlášce do Věrnostního programu do 3 pracovních dnů od provedení slosování a věcná výhra mu bude připravena v téže lhůtě na prodejně Společnosti. Pro uplatnění výhry se musí výherce prokázat věrnostní kartou. Nevyzvednutá věcná výhra propadá na konci měsíce, ve kterém proběhlo slosování Společnosti.

VII.

Reklamace a námitky

Veškeré případné reklamace týkající se použití Karty, připsání hodnoty zakoupeného zboží nebo poskytnutí slevy musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se použití Karty, připsání hodnoty nebo poskytnutí slevy vztahuje. O všech případných reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Společnost.

VIII.

Ukončení a zánik členství ve Věrnostním programu

Člen Věrnostního programu může své členství kdykoli zrušit, a to osobně na provozovně Společnosti nebo zasláním písemné žádosti o zrušení členství na adresu sídla Společnosti. Členství zaniká okamžikem sdělení žádosti nebo převzetí písemné žádosti Společností. Podmínkou účinnosti žádosti o zrušení členství je vrácení Karty; při osobní žádosti je člen povinen Kartu vrátit spolu s učiněním žádosti, v případě písemné žádosti je povinen přiložit Kartu k žádosti. Ukončením členství zaniká nárok na jakékoli slevy v rámci Věrnostního programu. Pokud člen obnoví své členství po jeho ukončení, pro účely Věrnostního programu se na něj hledí, jako by nikdy žádné zboží od Společnosti neodebral. Společnost si vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu, pokud nebyla Karta použita déle než 24 měsíců. Společnost si dále vyhrazuje právo zrušit členství ve Věrnostním programu členu, který porušil tato všeobecná pravidla Věrnostního programu. Členství ve Věrnostním programu zaniká také okamžikem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo i uplynutím doby účinnosti tohoto souhlasu, aniž by došlo k jeho obnovení na další dobu.

IX.

Změny podmínek a ukončení Věrnostního programu

Společnost si vyhrazuje právo tento Věrnostní program kdykoli bez náhrady ukončit. Společnost si zároveň vyhrazuje právo změnit kdykoli tyto podmínky. Není-li uvedeno jinak, změny těchto podmínek jsou účinné zveřejněním na stránkách www.iloveprimator.cz. O změně podmínek bude člen věrnostního programu informován emailem na uvedenou emailovou adresu. Má se za to, že člen Věrnostního programu vyslovil se změnou podmínek souhlas okamžikem prvního použití Karty následujícího po změně podmínek. Za změnu těchto Všeobecných podmínek se nebude považovat vyhlášení a publikace Aktuální nabídky slev a odměn, která bude vydávána na základě zmocnění uvedeného v čl. V., odst. 1 a 2 těchto Všeobecných podmínek. Aktuální nabídky slev a odměn budou publikovány na stránkách www.iloveprimator.cz. a budou o nich informování členové Věrnostního programu mailem.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky členství ve Věrnostním programu a použití Karty jsou platné a účinné od 1. 8. 2021.


AKTUÁLNÍ NABÍDKA SLEV A ODMĚN

 

1. PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ SLEVY NA NÁKUP LÁHVOVÉHO PIVA, LÁHVOVÝCH LIMONÁD A PLECHOVEK ZN. PRIMÁTOR

Doba trvání akce: 15. 6. 2020 - 31. 12. 2024

1.1 Základní sleva

Členům Věrnostního programu je poskytována základní sleva ve výši 5% z ceny zakoupeného zboží při každém použití karty. Nárok na základní slevu vzniká automaticky členstvím ve věrnostním programu a není podmíněn množstvím nakupovaných výrobků. Základní sleva může být navýšena o doplňkovou slevu podle pravidel uvedených níže a dalších ujednání.

1.2 Doplňková sleva

Členové Věrnostního programu pro účely doplňkové slevy sbírají body podle objemu zboží zakoupeného u Společnosti s využitím Karty. Přepočet bodů je stanoven následovně: 1l piva, lima = 20 bodů.

Pro výpočet doplňkové slevy je rozhodující množství nasbíraných bodů za období. První období začíná 15. 6. 2020 a končí 31. 12. 2020. Další období je pro výpočet doplňkové slevy stanoveno vždy jako jeden kalendářní rok. Sleva je pak aplikována po celý následující kalendářní rok.

Nárok na doplňkovou slevu zaniká, pokud v daném období nebyla dosažena stanovená hranice pro výpočet doplňkové slevy. V takovém případě bude aplikována pouze základní sleva.

Výše doplňkové slevy se stanovuje na 3%.

Člen věrnostního programu bude o nastavení či pozastavení doplňkové slevy informován emailem.

1.3 Pravidla výpočtu doplňkové slevy

Doplňková sleva náleží všem členům věrnostního programu za splnění následujících podmínek:

 • Pro první období od 15. 6. do 31. 12. 2020 je stanovena hranice pro výpočet doplňkové slevy na úroveň 2500 a více bodů. Při splnění této podmínky bude aktivována doplňková sleva s účinností od 11. 1. 2021 a platností do konce kalendářního roku 2021.
 • Pro období každého dalšího kalendářního roku je stanovena hranice pro výpočet doplňkové slevy na úroveň 5000 bodů a více. Po splnění této podmínky bude aktivována doplňková sleva s účinností od 11. 1. následujícího kalendářního roku a platností doplňkové slevy do konce daného roku.
 

 

2.  PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ ZÁKLADNÍ SLEVY A ODMĚN ZA NÁKUP SUDOVÉHO PIVA A SUDOVÝCH LIMONÁD ZN. PRIMÁTOR; LETNÍ SOUTĚŽ 

 

1.1             Základní sleva

Doba trvání základní slevy: 1. 6. 2022 - 31. 12. 2024

Členům Věrnostního programu je poskytována základní sleva ve výši 5% z ceny zakoupeného zboží při každém použití karty. Nárok na základní slevu vzniká automaticky členstvím ve věrnostním programu a není podmíněn množstvím nakupovaných výrobků.

1.2             Letní soutěž

Soutěž probíhá v termínu: 1. 6. 2024 - 30. 9. 2024

Pořadatelem a organizátorem letní soutěže je Společnost a je v souladu se všeobecnými pravidly věrnostního programu a zákaznické karty PRIMÁTOR.

Účastníkem soutěže se může stát pouze člen věrnostního programu, který uskuteční nákup sudového piva nebo sudové limonády na věrnostní kartu po dobu trvání letní soutěže.

V letní soutěži se hraje o 16 hlavních a 3 bonusové výhry.

Pořadí hlavních výher v letní soutěži  

1.      1x mobilní telefon APPLE IPHONE 15 Mobilní telefon - 6,1" Super Retina XDR OLED 2556 × 1179, operační paměť 6 GB,                  vnitřní paměť 128 GB, single SIM + eSIM, procesor Apple A16 Bionic, fotoaparát: 48Mpx (f/1,6) hlavní + 12Mpx širokoúhlý,            přední kamera 12Mpx, GPS, NFC, LTE, 5G, USB-C, voděodolný dle IP68, rychlé nabíjení 20W, bezdrátové nabíjení 15W,                      model 2023, iOS

 2.      5x poznávací let v ULL (ultra lehké letadlo) Samba nebo Tulák v délce 30 min

 3.      10x sud 50 l (PRIMÁTOR Antonín nebo PRIMÁTOR 11 Ležák)

Bonusové výhry v letní soutěži

Jako bonusové výhry vylosujeme 3 výherce za jejich pravidelný nákup. Každý vylosovaný výherce za pravidelný nákup získá 50 l sud piva PRIMÁTOR dle vlastního výběru na oslavu svých narozenin.

Kompletní nabídku výher lze nalézt na webu www.iloveprimator.cz v sekci „SUDY-letní soutěž“ nebo na vyžádání na provozovnách Společnosti. Nabídka výhry může být v průběhu trvání akce aktualizována a Společnost si vyhrazuje právo na změnu. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Mechanika soutěže

Výherci letní soutěže budou určeni losem.

Do slosování o hlavní ceny postupují všichni členové věrnostního programu, kteří alespoň jednou uskutečnili nákup na věrnostní kartu a splnili podmínky pro účast v soutěži. Do soutěže je možné se zapojit opakovaně. Do slosování budou zařazena všechna čísla věrnostních karet, na kterých byl v každém kalendářním měsíci během doby trvání letní soutěže uskutečněn nákup. Celkem tedy jeden člen věrnostního programu může být do slosování zařazen až 4x, to znamená, že nakoupil a uplatnil věrnostní kartu alespoň jednou v každém kalendářním měsíci po dobu trvání akce. V případě opakovaných nákupů v daném měsíci je zařazen do slosování pouze jednou.

Do slosování o bonusové výhry postupují všichni členové věrnostního programu, kteří alespoň jednou uskutečnili nákup na věrnostní kartu v každém kalendářním měsíci během doby trvání letní soutěže (t.z. min. 1x nákup v červenu, červenci, srpnu a září, celkem tedy 4 nákupy). Po splnění této podmínky bude člen věrnostního programu do slosování o bonusové sudy zařazen právě 1x.

Výherci budou určeni losováním provedeným organizátorem soutěže. Losování proběhne nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení soutěže s tím, že vylosováno bude 16 soutěžících o hlavní výhry a 3 soutěžící o bonusové výhry. Hlavní výhry se budou losovat podle pořadí vyhlášených cen. Dále budou vylosováni 3 výherci bonusové výhry a na závěr 2 soutěžící jako náhradníci (pokud by se původně vylosovaní nestali výhercem). O losování bude pořízen písemný zápis.

Pro způsob a zveřejnění slosování platí jinak přiměřeně ust. čl. VI. prvého odst.  Všeobecných pravidel věrnostního programu a zákaznické karty PRIMÁTOR ve znění platném od 1.8.2021 která jsou zveřejněna na stránkách www.iloveprimator.cz.: „Slosování provede pověřený zaměstnanec Společnosti za účasti 2 svědků určených Společností. O provedeném slosování se vyhotoví zápis.  Výpis ze zápisu o slosování bez uvedení osobních údajů bude zveřejněn vždy na webových stránkách www.iloveprimator.cz.“

Potvrzení a předání výher

Výherce bude o svém vylosování informován organizátorem prostřednictvím e-mailu, který uvedl v rámci registračního formuláře věrnostního programu, a to v den losování výher. Soutěžícímu bude potvrzeno, že se stává výhercem. Informace o výhercích bude rovněž zveřejněna (jméno, příjmení) na webových stránkách www.iloveprimator.cz a na FB profilu.

V případě, že se nepodaří výherce do deseti pracovních dní od prvního pokusu o kontakt kontaktovat na jím zadaných kontaktních údajích, výhra se nepředá. Na místo původního výherce nastupuje náhradní výherce. Tento postup bude opakován maximálně dvakrát. Následně již výherce nebude určen a výhra propadá organizátoru soutěže, který si vyhrazuje právo rozhodnout o jejím dalším užití.

Výhry budou předány výhercům v místě Společnosti. Termín předání potvrdí organizátor na základě vzájemné domluvy s výhercem. V případě nevyzvednutí výhry do 31.12.2024 propadají takové výhry organizátoru soutěže.

 V Náchodě 30.5.2024

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.