GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákaznická karta PRIMÁTOR / Online soutěž I LOVE PRIMÁTOR
 

Společnost PRIMÁTOR DISTRIBUCE s.r.o., IČO: 27337201, DIČ: CZ27337201, Dobrošovská 130, 54740 Náchod, zapsané v obchodním rejstříku: spisová značka: C 26241 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále „Správce“), zpracovává informace týkající se osobních údajů fyzických osob – členů věrnostního programu Zákaznické karty PRIMÁTOR / soutěžících v online soutěži I LOVE PRIMÁTOR (dále „subjekty údajů“). Jedná se o jména a příjmení, roky narození, korespondenční adresy a e-mailové adresy subjektů údajů. Tyto údaje subjektů údajů  představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Osobní údaje subjektů údajů budou Správcem zpracovávány pro účely spravování a vyhodnocování věrnostního programu karty PRIMÁTOR / online soutěže I LOVE PRIMÁTOR. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Udělením tohoto souhlasu subjekt údajů souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, rok narození, korespondenční adresa a osobní e-mailová adresa, a to po dobu od jejich poskytnutí Správci do 5 let od data registrace karty.   

Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese: gdpr@primator.cz

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Společnost PRIMÁTOR a.s., se sídlem Dobrošovská 130, 547 01 Náchod, IČO: 47468661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 892 (dále „Správce“), zpracovává informace týkající se osobních údajů fyzických osob – účastníků  soutěžní akce I LOVE PRIMÁTOR ( dále „subjekty údajů“). Jedná se o jména a příjmení a e-mailové adresy subjektů údajů. Tyto údaje subjektů údajů  představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Osobní údaje subjektů údajů budou Správcem zpracovávány pro účely pořádání a vyhodnocování soutěže I LOVE PRIMÁTOR, která bude probíhat od 18.5.2019 – 30.7.2019. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Udělením tohoto souhlasu subjekt údajů souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení a osobní e-mailová adresa, a to po dobu od jejich poskytnutí Správci do konce roku 2020.   

Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese: david.kaspar@primator.cz

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav.

Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.